Условия за ползване

Главна информация

niceshops GmbH, Saaz 99, 8341, Paldau, Mail: bulgaria@ecco-verde.com (наричан по-долу "изпълнител" или "niceshops GmbH") се специализира върху дизайна на онлайн магазини и логистична обработка в областта на електронната търговия в различни продуктови сегменти.

Тези общи условия за ползване (наричани по-долу „УЗП“) се отнасят до търговията чрез онлайн магазина на страница: www.ecco-verde.bg.

Клиентите са потребители, както е определено в раздел 1, параграф 1, точка 2 и раздел 1, параграф 3 KSchG*, но също и предприемачи, както е определено в раздел 1, параграф 1, точка 1 KSchG*.

С цел по-добра четливост не се прави диференциация по пол. Това се прави без намерение за дискриминация. Всички полове се разглеждат еднакво.

* KSchG = Австрийски закон за защита на потребителите

Признаване на общите условия

Клиентът признава тези условия и се съгласява с тяхното приемане.

Всички бизнес отношения между изпълнителя и клиента са предмет на тези условия във версията, приложима към момента на сделката. Тези условия заменят всички общи условия на клиента.

Защитна клауза

Включването на общи условия или договорни условия на клиента, които се различават от тези условия, ще бъде отхвърлено, освен ако те не са изрично признати от niceshops GmbH.

Сключване на договор

Чрез натискане на бутона „Купете сега“, клиентът подава обвързваща оферта за сключване на договор с изпълнителя. Изпълнителят не е длъжен да приеме тази оферта. Преди да подаде окончателната поръчка, клиентът може да провери отново информацията в прегледа на поръчката и при необходимост да я коригира.

Изпълнителят потвърждава получаването на офертата от клиента чрез имейл, изпратен на адреса, предоставен от клиента („потвърждение на поръчката“). Този имейл не представлява приемане на офертата от изпълнителя. Изпълнителят може да приеме офертaта, като потвърди покупката на офертата в допълнителен имейл или чрез изпращане на поръчаните стоки. Клиентът е обвързан със запитвания в продължение на три дни.

За да получат услуги и стоки по електронен път от изпълнителя, на клиентите може да се наложи да се регистрират в онлайн магазина. Клиентът е длъжен да предостави вярна и пълна информация по време на бизнес отношенията. Данните трябва да бъдат постоянно актуализирани. Те трябва да бъдат третирани поверително и да бъдат защитени от неоторизиран достъп. Ако клиентът подозира злоупотреба от трети страни, изпълнителят трябва да бъде информиран незабавно.

Клиентът трябва да се въздържа от всякакви мерки, които биха могли да застрашат или влошат техническата наличност на онлайн магазина (включително кибератаки). Такова поведение ще бъде преследвано по законен начин.

Съхранение на текста на договора

Съдържанието на договора, т.е. информацията на клиента за процеса на поръчка, се запазва от niceshops GmbH и може да бъде видяна от клиента под връзката „Моят акаунт“ в „Моите поръчки“. Независимо от това, niceshops GmbH изпраща потвърждение на поръчката, което включва тези условия, на имейл адреса, предоставен от клиента.

Право на отказ / връщане на стоката

Това право на отказ се отнася само за потребителите

Клиентът може да отмени договор, сключен чрез дистанционна продажба в рамките на 14 дни, без да посочва причините. Можете да намерите информация за обратното връщане тук. Ние също така ви предоставяме допълнителен срок от 16 дни за упражняване на това право.

Право на отказ

Като потребител клиентът има право да се откаже от този договор в рамките на 14 дни, без да посочва каквато и да е причина. Законовият срок за отказ е 14 дни от деня, в който вие или посочено от Вас трето лице, което не е превозвачът, сте получили стоките. Освен това изпълнителят предоставя удължено право на отказ от 16 дни за този период. По този начин клиентът има 30 дни да се откаже от договора.

За да упражни правото на отказ, клиентът трябва да информира изпълнителя чрез ясно формулирано заявление (например писмо, изпратено по пощата, чрез факс или имейл) за решението си да се откаже от договора.

Клиентът може да използва нашия примерен формуляр за отказ, но това не е задължително. За упражняване на правото на отказ е достатъчно клиентът да изпрати своето уведомление относно отказа преди изтичане на крайния срок.

Правото на анулиране не се отнася за следните договори:

Потребителят няма право на отказ в случай на договори от разстояние или извън търговския обект, които се отнасят до

 • Услуги, ако търговецът - въз основа на изрично искане от страна на потребителя съгласно чл. 10 FAGG*, както и потвърждение от страна на потребителя, че е знаел за загубата на правото на отказ в случай на пълно изпълнение на договора - е започнал да изпълнява услугата преди изтичането на срока за отказ съгласно чл. 11 FAGG* и след това услугата е била изцяло изпълнена.
 • Стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, върху които търговецът не може да влияе и които могат да настъпят в рамките на срока за отказ.
 • Стоки, които са изработени според спецификациите на клиента или са ясно съобразени с личните нужди.
 • Стоки, които могат да се влошат бързо или чийто срок на годност изтича бързо.
 • Стоки в специално запечатана опаковка, която след отваряне не може да бъде върната поради здравословни или хигиенни причини, тъй като опаковката е била повредена.
 • Стоки, които поради своята последователност са неразделно смесени с други стоки.
 • Алкохолни напитки, чиято цена е договорена в момента на сключване на договора, но които не могат да бъдат доставени по-рано от 30 дни след сключването на договора и чиято текуща стойност зависи от колебанията на пазара, върху които търговецът няма влияние.
 • Аудио или видео записи, както и компютърни програми в запечатана опаковка, ако печатът им върху опаковката е отстранен.
 • Книги, вестници или списания, с изключение на абонаментни договори за доставка на такива публикации,
 • Стоки, които са били умишлено или неумишлено повредени поради неправилна употреба. В случай на повреда при транспортиране молим да се свържете с нас незабавно.
 • Техническите устройства са предмет на гаранцията на производителя. В някои случаи обработката на връщания се извършва директно от производителя.
 • Продукти, върнати поради алергична реакция или непоносимост, ще бъдат приети от нас само ако алергенът не е посочен в описанието на продукта.
 • Доставка на цифрово съдържание, което не се съхранява на физически носител на данни, ако търговецът - с изричното съгласие на потребителя, съчетано със знанието на потребителя за загубата на правото на отказ в случай на преждевременно започване на изпълнението на договора, и след предоставяне на копие или потвърждение в съответствие с чл. 5, параграф 2 или чл. 7, параграф 3 FAGG* - е започнал доставката преди изтичането на срока за отказ в съответствие с чл.11 FAGG*.
 • Освен това потребителят няма право на отказ в случай на договори за неотложни дейности по ремонт или поддръжка, когато потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети, за да извърши тези дейности. Ако по време на такова посещение търговецът предостави допълнителни услуги, които потребителят не е поискал изрично, или достави стоки, които не са непременно необходими като резервни части за поддръжката или ремонта, потребителят има право на отказ по отношение на тези допълнителни услуги или стоки.
 • Растения. Ако сте ги получили с щети, молим да направите снимка веднага след получаването им и да ни я изпратите. В този случай е възможно сумата да бъде възстановени.

*FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz) - Австрийски закон за дистанционните магазини

Последици от упражняване на правото на отказ

Ако клиентът прекрати договора, изпълнителят се задължава да изплати всички получени плащания от клиента, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от факта, че клиентът използва различен вид доставка от основната стандартна доставка), в рамките на 14 дни от деня, в който изпълнителят е получил уведомлението за прекратяването на договора. Изпълнителят използва същите платежни средства, които клиентът е използвал при първоначалната транзакция, освен ако с клиента не е изрично уговорено нещо друго; В никакъв случай клиентът няма право да начислява такси за това изплащане. Изпълнителят може да откаже възстановяването на сумата, докато не получи стоката обратно или докато клиентът не предостави доказателство, че стоките са върнати, в зависимост от това кое от двете е настъпило по-рано.

Ако загуба в стойността на дадена стока се дължи на факта, че стоката е била използвана по начин, който не е необходим за проверка на качеството, тази отговорност се носи от клиента.

Клиентът трябва да достави стоката незабавно и при всички случаи не по-късно от четиринадесет дни от датата, на която сте ни информирали за анулирането на настоящия договор:

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 Paldau
E-Mail: bulgaria@ecco-verde.com
(+43) 720 710740 9000

Крайният срок се счита за спазен, ако изпратите стоките преди изтичане на срока от четиринадесет дни.

Връщането от следните държави е безплатно:

Австрия, Белгия, България, Кипър, Чехия, Германия, Естония, Испания, Финландия, Франция, Великобритания, Гърция, Унгария, Ирландия, Литва, Люксембург, Латвия, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Швеция, Словения, Словакия

Разходите за връщането на стоки от Италия, Швейцария и останалите страни, които не са упоменати по-горе, се поемат от клиента.


Това се дължи на бизнес, правни и логистични причини и без никакво намерение за дискриминация.

Подробна информация по темата за връщане можете да намерите тук: https://www.ecco-verde.bg/info/obratno-vrshchanje

Край на отмяната

Цени

Всички цени на продукти съдържат законоустановения данък върху продажбите (ДДС).

Плащането се извършва чрез превод по сметка, посочена от изпълнителя. Дали плащането се извършва ежемесечно (продължаващо задължение) или еднократно (целево задължение) зависи от споразумението между изпълнителя и клиента.

Транспортни разходи

Към посочените цени се начисляват и разходи за доставка, които обаче не се дължат при достигане на определена цена на поръчката. Можете да научите повече за размера на транспортните разходи в самата поръчка. Изпълнителят се задължава да информира клиента за цените, данъците и разходите за доставка в обобщението на поръчката, преди тя да бъде завършена. В разходите за доставка е включен съответният данък добавена стойност.

При плащане с наложен платеж се начислява съответната допълнителна такса (такса за услугата, която препраща събраната сума директно на продавача). Тя не се начислява във фактурата на клиента, но той трябва да я заплати директно на доставчика.

Допълнителна информация за опциите за плащане и цената на доставка може да бъде намерена на уебсайта на изпълнителя.

Условия за доставка

Освен ако не е уговорено друго, доставката се осъществява до посочения от клиента адрес. Доставяме също и до опаковъчни станции.

Рискът от загуба или повреда на стоката преминава върху потребител, когато той или упълномощено да я получи трето лице (което не е превозвачът), е в притежание на стоката.

Очакваната дата за доставка се посочва в пазарската кошница. При авансово плащане срокът за доставка започва да тече един ден след постъпване на сумата по банковата сметка на niceshops GmbH. При плащане с наложен платеж или по фактура, срокът за доставка започва да тече един ден след датата на сключване на договора. В други случаи срокът за доставка започва да тече един ден след възлагане на поръчката.

niceshops GmbH не носи отговорност за наличието на пречки при доставката от страна на куриерите или производителите. Ако доставката или спазването на договорения срок за доставка са невъзможни поради обстоятелства, независещи от niceshops GmbH, niceshops GmbH има право да оттегли договора изцяло или частично. niceshops GmbH се задължава да информира незабавно клиента за тези обстоятелства. В тези случаи се изключват всевъзможни искове за обезщетение. При наличие на ограничения за доставката клиентът ще бъде информиран преди стартиране на процеса на поръчка.

niceshops GmbH може да изпрати на клиента "безплатен продукт" на доброволна основа. Клиентът няма законово основание за този безплатен продукт. Безплатният продукт се предава при условие, че клиентът не се откаже от договора. Ако договорът бъде прекратен в този смисъл, клиентът трябва да върне безплатния продукт на niceshops GmbH, без да бъде изрично поискан.

Дължимост и претенции за собственост

Вземанията на изпълнителя се дължат при издаване на фактурата, но най-рано при получаване на стоките. Ако вземанията не бъдат изплатени в рамките на 14 дни, изпълнителят ще изиска 4% законоустановени лихви за забава годишно от падежа. Ако клиентът е предприемач, лихвата върху просрочените задължения се основава на § 456 UGB (Unternehmensgesetzbuch: Австрийски търговски кодекс).

Всички стоки, доставени от изпълнителя, се смятат за негова собственост, докато не бъдат изплатени изцяло. Продажбата на стоките от клиента на трета страна, преди те да бъдат изцяло платени, изисква предварително съгласие от изпълнителя.

Ако клиентът не е приел стоките, както е уговорено (забавяне на приема), изпълнителят има право или да съхранява стоките, за които може да се начисли такса за съхранение в размер на 0,1% от брутната сума на фактурата за всяка календарна година или част от нея, или да депозира стоката в съда за сметка на клиента.

Условия за плащане

niceshops GmbH приема изброените тук опции за плащане.

Гаранция

Освен ако не е посочено друго, се прилагат общите законови разпоредби.

Гаранцията се изключва в случай на дефекти, причинени от клиента. Това важи особено при случаи на неправилно боравене, неправилна експлоатация или неоторизирани опити за ремонт.

Ако доставените продукти имат очевидни материални или производствени дефекти (включително транспортни щети), молим да информирате незабавно доставчика за подобни щети и да се свържете възможно най-бързо с нас. Пропускането на подаване на рекламация или незабавно свързване с нас не води до последствие по отношение на законовите гаранционни претенции и служи единствено за това, да подпомогнат доставчика на услугата да предяви своите искове към натоварената с доставката на стоката компания, по-точно да предяви застраховката.

При съществуваща гаранция от производител, клиентът трябва да предяви претенциите си директно към производителя. Отпада отговорността на niceshops GmbH по отношение на търговската гаранция.

Доколкото съществува гаранция на производителя, клиентът трябва да предяви произтичащите от това претенции директно срещу производителя. Отговорността на niceshops GmbH от гаранцията на производителя е изключена. Гаранционните задължения на niceshops GmbH не са ограничени от гаранция на производителя. Ако клиентът е потребител, той трябва да бъде уведомен за гаранцията писмено или на друг постоянен носител на данни, с който разполага (напр. имейл адрес).

Изпълнителят не предлага гаранция за това, че снимките, публикувани в уеб магазина, могат да се различават с действително доставените стоки.

Изключване от отговорност

Искове за обезщетения на клиента спрямо niceshops GmbH са изключени, ако niceshops GmbH или неин законен представител или помощник в изпълнението не са действали умишлено или с груба небрежност.

Размерът на отговорността е ограничен до щетите, които e могло да бъдат предвидени при сключването на договора.

Изпълнителят не носи отговорност пред компании за пропуснати ползи.

Отговорността за вреди, причинени от увреждане на здравето, тяло или крайник поради небрежност или умишлено нарушение на договорни задължения или приложими искове по австрийския закон за отговорност на продукта, остава незасегната.

Изпълнителят не носи отговорност, ако не може да изпълни задълженията си по договорните отношения поради обстоятелства, за които той или негов заместник не е отговорен Това се отнася и при липсата на наличност на енергия или телекомуникационни услуги и поради наличието на непреодолима сила.

Защита на данните

Разпоредбите за защита на данните се съдържат в декларацията за защита на данните.

Изпълнителят обръща внимание на факта, че данните на клиента могат да бъдат обработвани за рекламни цели въз основа на законните интереси (чл. 6, ал. 1, б. "е" ОРЗД). Клиентът може да възрази срещу тази форма на обработка на данни по всяко време (чл. 21, ал. 2 ОРЗД).

Промени на Общите условия / право на промяна

Ние имаме право едностранно да променяме тези условия, доколкото това е необходимо, за да се отстранят последващи нарушения на еквивалентността или да се адаптираме към променените правни или технически рамкови условия.. Ще уведомим клиента за промяната, като го уведомим за съдържанието на промените на неговия последно известен имейл адрес. Промяната става неразделна част от договора, ако клиентът не възрази в писмена или текстова форма в рамките на шест седмици след получаване на уведомлението. Такава последваща промяна не може да доведе до неравностойно положение за клиента.

Език на договора

Наличният език за сключване на договора е немски.

Приложимо право и юрисдикция

Това договорно правоотношение се основава на австрийското законодателство. Това обаче не трябва да води до лишаване на потребителя от защитата, предоставена от задължителните разпоредби на държавата, в която пребивава (чл. 6, ал 2 Регламент Рим I). Приложението на Конвенцията на ООН за международната продажба на стоки (UN Sales Convention) и референтните стандарти са изключени.

Изключителното място на юрисдикция е Грац, Австрия. Ако клиентът е потребител и има постоянно местожителство или обичайно местожителство в страната или работи в нея, клиентът може да бъде съден само в съдилищата, в чийто район се намира неговото местожителство, обичайното му местожителство или месторабота.

Помирителен орган и онлайн уреждане на спорове

Ние се задължаваме в случай на спорове да участваме в процедурата за медиация на онлайн омбудсмана: https://ombudsmann.at/

При проблеми можете да подадете жалба чрез тази платформа и да възложите обработката на същата от независим помирителен орган: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Нашият имейл адрес: bulgaria@ecco-verde.com