NUORI Комплект Perfume Discovery

Четири аромата - идеални за тестване или подарък

50.10 лв.

(вкл. 20% ДДС. - плюс доставка)

Съдържание: 1 компл.

В момента не е наличен За съжаление в момента нямаме информация кога този продукт ще бъде отново наличен. Кликнете върху бутона „Уведоми, когато е налично“ долу и ще ви информираме веднага при наличност.

Характеристики:

 • 1x Parfum Midsommer, 2 ml
 • 1x Парфюм Shinrin, 2 ml
 • 1x Parfum Biennale, 2 ml
 • 1x Парфюм Jioni, 2 ml
 • Красива цветна опаковка
 • Веган Веган
 • Унисекс Унисекс

Арт.-№: XCO-NU-80000016, Съдържание: 1 комплект, EAN: 5712798000968

Описание

Открийте естествените, фини аромати с Комплект Perfume Discovery от NUORI! Независимо дали става дума за изпробване или за хубава идея за подарък, всеки индивидуален профил на аромата ви отвежда на красиво сетивно пътешествие и ви позволява да мечтаете. От цветен, през дървесен до ароматен букет - изборът е ваш с този комплект аромати.

Съдържание:

 • Parfum Midsommer: Цветно, искрящо, весело
 • Парфюм Shinrin: Зелено, дървесно, сложно
 • Parfum Biennale: Свеж, ароматен, съвременен
 • Парфюм Jioni: Топъл, пикантен, елегантен
Видове продукти: Продуктови пакети
Марка: NUORI
Характеристики: Веган, С минимално съдържание на пластмаса, Унисекс
Сертификати: Веган без сертификат
Вид на опаковката: Картонена кутия
Съставки (INCI)

Midsommer

 • alcohol denat [1]
 • parfum [2]
 • limonene [2]
 • benzyl alcohol [2]
 • linalool [2]
 • evernia prunastri extract [2]
 • citral [2]
 • benzyl benzoate [2]
 • farnesol [2]
 • benzyl salicylate [2]
 • geraniol [2]
 1. получен от захарно цвекло
 2. от естествен произход

Shinrin

 • alcohol denat [1]
 • parfum [2]
 • benzyl alcohol [2]
 • citronellol [2]
 • evernia prunastri extract [2]
 • limonene [2]
 • linalool [2]
 • farnesol [2]
 1. получен от захарно цвекло
 2. от естествен произход

Biennale

 1. получен от захарно цвекло
 2. от естествен произход

Jioni

 1. получен от захарно цвекло
 2. от естествен произход
Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума: Опасно

Препоръки за безопасност:

 • P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
 • P233 - Съдът да се съхранява плътно затворен.
 • P240 - Заземяване и еквипотенциална връзка на съда и приемателното устройство.
 • P241 - Използвайте електрическо/вентилационно/осветително оборудване, обезопасено срещу експлозия.
 • P242 - Използвайте инструменти, които не предизвикват искри.
 • P243 - Предприемете действия за предотвратяване на освобождаването на статично електричество.
 • P261 - Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
 • P264 Измийте добре ръцете, предмишниците и лицето след работа.
 • P272 - Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.
 • P273 - Да се избягва изпускане в околната среда.
 • P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P363 - Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.
 • P391 - Съберете разлятото.
 • P303+P361+P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
 • P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P333+P313 - При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • P337+P313 - При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • P370+P378 - В случай на пожар: Използвайте пясък, CO2 или пожарогасителен прах за гасене.
 • P403+P235 - Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.
 • P501 - Изхвърляйте съдържанието / контейнерите в съответствие с местните / национални разпоредби.

Предупреждения за опасност:

 • H225 - Силно запалими течност и пари.
 • H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • H411 - Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
 • EUH208 - Може да предизвика алергична реакция.

Продуктови ревюта

рецензии на български за NUORI Комплект Perfume Discovery

Сходни продукти:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Клиентите, които си купиха "Комплект Perfume Discovery " , също така купуват:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder