Primavera Ароматна смес ''Свеж въздух'"

Етерично масло за свежест в стаята

16.94 лв. 17.85 лв. -5% (338.80 лв. / 100 мл)

вкл. 20% ДДС. - плюс доставка

Съдържание: 5 мл

Още 4 броя на склад

Доставка: вторник, 01. февруари: Поръчайте до сряда в 07:00 часа.

Характеристики:

 • Свеж и тръпчив микс
 • Неутрализира миризмите
 • Изяснява и пречиства

Арт.-№: PRIM-18510, Съдържание: 5 мл, EAN: 4086900185104

Описание

Тази смес е идеална за нова енергия в стаите. Мента, лимон и смирна водят до свеж, тръпчив аромат, който изчиства и пречиства въздуха. Миризмите се неутрализират и се заменят с чиста свежест. Идеален за приятен вътрешен климат.

Начин на употреба:

 • За използване в дневни, работни помещения и спални.
 • Може да се използва за ароматни лампи, фонтани с аромат, руно с аромат, дифузери и ароматни камъни.
Видове продукти: Ароматизатори
Марка: Primavera
Характеристики: Веган, С минимално съдържание на пластмаса
Сертификати: IHTK Без тестове върху животни, NaTrue

Съдържание

Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума : Опасно

Препоръки за безопасност:

 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
 • P233 - Съдът да се съхранява плътно затворен.
 • P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P303+P361+P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
 • P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P403+P235 - Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.
 • P501 - Изхвърляйте съдържанието / контейнерите в съответствие с местните / национални разпоредби.

Предупреждения за опасност:

 • H226 - Запалими течност и пари.
 • H315 - Предизвиква дразнене на кожата.
 • H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите.
 • H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
 • Предполага се, че причинява генетични дефекти.
 • Предполага се, че причинява рак.
 • H304 - Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
 • H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Въпроси и отговори относно Primavera Ароматна смес ''Свеж въздух'"

Получавайте специфични отговори на клиенти, които са закупили този продукт

Продуктови ревюта

Продуктови ревюта на български за Primavera Ароматна смес ''Свеж въздух'"

3 клиентски рецензии на други езици

4,3 от 5 звезди
5 звезди
4 (66%)
4 звезди
0 (0%)
3 звезди
2 (33%)
2 звезди
0 (0%)
1 звезда
0 (0%)

6 оценки

Все още няма рецензии на български, но 3 рецензии на други езици.


Сходни продукти:

Клиентите, които си купиха "Ароматна смес ''Свеж въздух'"" , също така купуват: