Avril Био етерично масло

Чисти етерични масла за всеки повод

12.62 лв. 14.05 лв. -10% (126.20 лв. / 100 мл)

над 2 само 11.92 лв. / Брой -15%

вкл. 20% ДДС. - плюс доставка

Лимон

Хемотип: лимонени

На склад

Доставка: петък, 04. февруари: Поръчайте до понеделник в 07:00 часа.

Характеристики:

 • Натурално
 • За ароматерапевтична употреба

Арт.-№: AVR-898, Съдържание: 10 мл, EAN: 3662217008988

Купувате 2 и спестявате 15% !

2 Avril Био етерично масло - Лимон

Обща цена 23.84 лв. 28.10 лв.

Описание

Етеричните масла на Avril са естествени и сертифицирано органични.

Забележка:

 • Да не се използва по време на бременност или кърмене.
 • Не е подходящо за деца.
Отстъпка: 10% и повече
Видове продукти: Етерични масла
Марка: Avril
Характеристики: Веган, С минимално съдържание на пластмаса
Сертификати: ECOCERT, Лого на ЕС за биопродукти

Съставки (INCI)

Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума : Опасно

Препоръки за безопасност:

 • P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
 • P233 - Съдът да се съхранява плътно затворен.
 • P240 - Заземяване и еквипотенциална връзка на съда и приемателното устройство.
 • P241 - Използвайте електрическо/вентилационно/осветително оборудване, обезопасено срещу експлозия.
 • P261 - Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
 • P264 - Измийте ръцете старателно след употреба.
 • P272 - Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.
 • P273 - Да се избягва изпускане в околната среда.
 • P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P301+P310 - При поглъщане: Незабавно се обадете в токсикологичен център или на лекар
 • P302+P352 - При контакт с кожата: Измийте обилно с вода/сапун.
 • P303+P361+P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
 • P321 - Специално боравене (вижте указаниятя на този етикет).
 • P331 - НЕ предизвиквайте повръщане.
 • P332+P313 - При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • P333+P313 - При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • P362+P364 - Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
 • P370+P378 - При пожар: Използвайте Co2, инертен прах или пяна, за да загасите.
 • P391 - Съберете разлятото.
 • P403+P235 - Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.
 • P501 - Изхвърляйте съдържанието / контейнерите в съответствие с местните / национални разпоредби.

Предупреждения за опасност:

 • H226 - Запалими течност и пари.
 • H304 - Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
 • H315 - Предизвиква дразнене на кожата.
 • H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
 • H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Въпроси и отговори относно Avril Био етерично масло

Получавайте специфични отговори на клиенти, които са закупили този продукт

Продуктови ревюта

Продуктови ревюта на български за Avril Био етерично масло

9 клиентски рецензии на други езици

4,6 от 5 звезди
5 звезди
11 (68%)
4 звезди
3 (18%)
3 звезди
2 (12%)
2 звезди
0 (0%)
1 звезда
0 (0%)

16 оценки

Все още няма рецензии на български, но 9 рецензии на други езици.


Сходни продукти:

Клиентите, които си купиха "Био етерично масло" , също така купуват: