farfalla Сандалово дърво Австралия bio Grand Cru

За усещане за сигурност

Ново в магазина!

 • Лек дървесен аромат
 • Има укрепващ ефект
 • Особено щадящ кожата

 • Веган
 • 99.99 лв. (1.999.80 лв. / 100 мл)

вкл. 20% ДДС. плюс доставка

Още 6 броя на склад

Доставка: сряда, 08. декември: Поръчайте до вторник в 07:00 часа.

Съдържание: 5 мл

Добави към списъка с желани продукти

Арт.-№: FAR-xxsandabgc, Съдържание: 5 мл

EAN: 7612534014953

 • Лек дървесен аромат
 • Има укрепващ ефект
 • Особено щадящ кожата

 • Веган

Описание

Сандалово дърво е пустинно растение от Австралия и се използва в духовния свят от много хиляди години. Има изключително подхранващо действие и освобождава своите успокояващи и балансиращи свойства както върху тялото, така и върху ума. Особено в по-хладните месеци на годината, етеричното масло ви придружава по успокояващ начин и поддържа спокоен сън.

Начин на употреба: За ароматизиране на стаи и лична ароматерапия.

Забележка: Консултирайте се със специализирана литература за употреба в ароматерапията.

Видове продукти: Етерични масла, Ароматизатори
Марка: farfalla
Характеристики: Веган, С минимално съдържание на пластмаса

Съставки (INCI)

 • Santalum Spicatum Oil [1]
 1. от контролирано биологично култивиране

Забележка за безопасност

Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума : Опасно

Препоръки за безопасност:

 • P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P103 - Преди употреба прочетете етикета.
 • P301+P310 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…
 • P321 - Специализирано лечение (вж... на този етикет).
 • P331 - НЕ предизвиквайте повръщане.
 • P303+P361+P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
 • P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P362+P364 - Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
 • P405 - Да се съхранява под ключ.

Предупреждения за опасност:

 • H225 - Силно запалими течност и пари.
 • H315 - Предизвиква дразнене на кожата.
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
 • H304 - Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
 • H411 - Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
 • H226 - Запалими течност и пари.
 • H302 - Вреден при поглъщане.
 • H312 - Вреден при контакт с кожата.
 • H314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
 • H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите.
 • H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
 • H400 - Силно токсичен за водните организми.
 • H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Въпроси и отговори относно farfalla Сандалово дърво Австралия bio Grand Cru

Получавайте специфични отговори на клиенти, които са закупили този продукт

Продуктови ревюта

Продуктови ревюта на български за farfalla Сандалово дърво Австралия bio Grand Cru